Dagordning distriktsstämma 17/1 2021


Tid: Söndag den 17 januari kl. 10.00

Plats: meet.google.com/pbf-ffjj-cgr

Kallade: Ombud för lokalavdelningarna i Uppsala län samt medlemmar i dessa lokalavdelningar. Rösträtt på stämman har ombuden för lokalavdelningarna. Övriga medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesfunktionärer

  a) mötesordförande b) sekreterare c) justerare

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Mötets behöriga utlysande

 6. Kongressgruppen informerar om genomförd medlemspejling. Diskussion om språkrörskandidater inför Miljöpartiets extrakongress och ev rådgivande medskick till kongressombuden.

 7. Eventuella fyllnadsval

 8. Övriga frågor

 9. Mötet avslutas 


Distriktsstämma


Möte: Distriktsstämma, Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län

Tid: söndag 17 januari 2021, kl.10.00-12.30

Plats: Internetmöte


Närvarande ombud:

Enköping: Susanne Fridh och Carina Tennfors

Heby: -

Håbo: Sabine Noresson

Knivsta: Jacob Risberg och Kerstin Umegård

Tierp: Brita Kajrup och Jenny Lundström

Uppsala: Sara Bergengren, Linda Eskilsson, Lars Friberg, Maria Gardfjell, Finn Hedman, Charles Pylad, Malena Ranch, Susanna Tuvemo Johnsson, Erik Wahlström,

Älvkarleby: -

Östhammar: -


Övriga närvarande:

Malin Aldal, Andrea Byding, Johan Edstav, Klara Ellström, Bengt Fladvad, Kenta Hällbom, Elisabet Jansson, Ulrika Lundblad, Niclas Malmberg, Küllike Montgomery, Margareta Mörck, Jacob Risberg, Per Eric Rosén, Simon Rosén, Araxi Tadaros, Karolina Viklund, Hans Wennberg
§ 1 Mötets öppnande

Ordförandena Andrea Byding och Niclas Malmberg öppnar mötet. Alla närvarande ombud och medlemmar presenterar sig kort.


§ 2 Val av mötesordförande

Niclas Malmberg väljs till mötesordförande.


§ 3 Val av mötessekreterare

Charles Pylad väljs till mötessekreterare.


§ 4 Val av rösträknare tillika justerare

Maria Gardfjell och Kerstin Umegård väljs till rösträknare tillika justerare.


§ 5 Fastställande av röstlängd

Närvarande ombud och tjänstgörande ersättare utgör röstlängd.


§ 6 Fastställande av stämmans behöriga utlysande

Distriktsstämman finner att mötet blivit utlyst.


§ 7 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar godkänna förslag till dagordning för mötet samt arbetsordning för mötet.


§ 8 Kongressgruppen informerar om medlemspejling / Diskussion om språkrörskandidater

Hans och Charles, som är vice sammankallande tillsammans med Helena Nordström Källström som är sammankallande, informerar om kongressgruppens arbete.


Medlemspejling

Hans redogör för medlemspejlingens resultat och att det fanns frågetecken kring resultatet som togs upp med riksorganisationen. Simon Rosén har informerat om att han fått fram mer utförlig information o hur rösterna fördelat sig dock utan att det varit möjligt att röja valhemligheten. Även Per Eric har fått fram likalydande information om röstfördelningen.


Förstahandsrösterna fördelade sig enligt nedan:

Märta 26 röster 36,11%

Elin 20 röster 27,78%

Annika 12 röster 16,67%

Rebecka 10 röster 13,89%

Pernilla 4 röster 5,56%

Totalt 72 röster


Ingen av kandidaterna fick egen majoritet av förstahandsrösterna (alltså minst 36 röster).

Enligt IRV så tas de minst populära kandidaterna bort en i taget, och andrahandsröster (med flera) räknas tills en kandidat får majoritet. Enligt både resultatet på Voteit och Simons kontrollräkning av valurnan så vann då Märta Stenevi.


Ny räkning där ’Pernillas’ andrahandsröster räknas så blir räkningen enligt:

Märta 29

Elin 21

Annika 12

Rebecka 10

Ännu är ingen i majoritet.


Vid ny räkning där ’Rebeckas’ andrahandsröster tas med så blir det:

Då blir röstsiffrorna:

Märta 31

Elin 24

Annika 14

Ännu är ingen i majoritet.


Ny räkning där ’Annikas’ andrahandsröster räknas vilket ger röstsiffrorna:

Märta 38

Elin 31


Information om riksvalberedningens arbete

Klara Ellström, distriktets ledamot i riksvalberedningen, redogör för förslaget om Märta Stenevi som språkrör och generellt om riksvalberedningens arbete. Det är ett mycket omfattande arbete och kontakt har tagits med ett hundratal personer, koll av referenser m.m.


Kongressgruppens diskussion

Diskussion om kriterier för språkrörsuppdraget och om kandidaternas styrkor och svagheter samt vilka tänkbara möjligheter och risker som kan finnas.


Märta Stenevi: Hennes styrkor är att hon är riksvalberedningens förslag, har självförtroende och drivkraft, karismatisk, har starka ledaregenskaper, har erfarenhet från såväl kommunal som regional nivå samt har kommunikativ potential att ”gå igenom rutan”. Svagheter är att hon har svårt att svara kortfattat och koncist. Möjligheter är att hon vill fokusera på språkrörsrollen och vara ute och träffa människor, möjlighet att locka nya väljargrupper, större bredd av frågor som kan komma i fokus. Risk kan vara att det blir fokus på andra frågor än klimatet.


Elin Söderberg: Hennes styrkor är att hon har potential att ”gå igenom rutan”, är lugn, eftertänksam och närvarande, talar på ett begripligt sätt, kan svara kort och koncist, hon har erfarenhet av och ett tydligt fokus på samarbete med näringslivet, erfarenhet av arbete på kommunal och regional nivå, perspektiv från norr och glesbygd, erfarenheter av förvaltningsarbete. Söker samförstånd och vill lyssna in hur de med annan åsikt tänker. Svagheter kan vara att hon inte svarar så utbroderande i svar och följdfrågor och möjligen är för lugn och därmed inte står ut i mängden. Möjligheter är att det kan vara taktiskt med en överraskande kandidat som inte är föreslagen av riksvalberedningen.

Hon kan vara den politiska företrädare som kan leda oss (och landet) i det viktiga klimatarbetet

Att MP kan ses som det parti som har den mest genomtänkta klimat- och miljöpolitiken. Risk kan finnas i att det tar tid att komma in i arbetet på riksnivå och om hon inte erbjuds ministerpost.


Rebecka Le Moine: Har en master i naturvård och gedigna kunskaper om biologisk mångfald.

Har engagerat sig i miljöfrågor ideellt. Prisad av bl a WWF. Känd och uppskattad av många inom miljörörelserna. Svagheter är att hon saknar politisk bredd och har ej erfarenhet av kommunalt och regionalt arbete. Möjligheter finns i att hon kan nå yngre människor, hon pratar mer kring visioner och kan eventuellt locka de som är missnöjda över regeringskompromisser. Risker är att hon tydligt markerat att hon inte vill ha ministerpost och därmed finns risk för oppositionsroll samtidigt som Miljöpartiet är regeringsparti.


Annika Hirvonen: Styrkor är att hon kan ge korta och koncisa svar och är lätt att förstå. Hittar ofta en oväntad vinkel som väcker intresse, bra i debatter och känd i riksmedia. Svagheter är att hon kommer från Sundbyberg och därmed risk för Stockholmsfixering. Möjligheter är att hon kan vinna tillbaka väljare som Miljöpartiet tappade i samband med flyktingpolitiken 2015/2016. Risker är att hon är migrationspolitisk talesperson och kopplas till en fråga, eventuellt svårt att svara på fördjupade klimat- och miljöfrågor.


Pernilla Stålhammar: Styrko är att hon visar stort engagemang i de frågor hon är insatt i. Svagheter är att hon varit vag i frågor som hon inte behärskar, risk för Stockholmsfixering då hon precis som Per Bolund är från Stockholm, problem att hon inte ”går igenom rutan”. Möjlighet i att eventuellt kunna locka nya grupper av väljare. Risker finns i tidigare historier som varit i media som när hon på felaktiga grunder pekat ut en tjänsteperson som säkerhetsrisk.


Kongressgruppen har landat i att det främst är två kandidater som är mycket intressanta som nytt språkrör – Elin och Märta.


Diskussion på stämman där distriktsombuden och övriga närvarande medlemmar diskuterar mer kring kandidaterna till språkrör. Elin och Märta är de kandidater som förordas som språkrör i diskussionen.


Kongressgruppen tar med sig medlemspejlingens resultat och diskussionen på distriktsstämman som underlag i fortsatta arbetet inför extrakongressen.§ 9 Eventuella fyllnadsval

Inga valärenden aktuella.


§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.


§ 11 Mötets avslutande
Niclas Malmberg Charles Pylad

mötesordförande mötessekreterare
Maria Gardfjell Kerstin Umegård

justerare/rösträknare justerare/rösträknare
Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet