Dagordning distriktsstämma 27/3 2021

Miljöpartiet de gröna i Uppsala län

Årsstämma 27 mars 2021Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av stämmans behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 1

7. Årsbokslut för år 2020, bilaga 2

8. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat

9. Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse, bilaga 1

10. Revisorernas berättelse, bilaga 3

11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget, bilaga 4 och 5

13. Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek

14. Val av distriktsordförande, bilaga 6

15. Val av ledamöter samt ev. suppleanter i distriktsstyrelsen, bilaga 6

16. Val av revisorer, bilaga 6

17. Val av valberedning, bilaga 7

18. Val av distriktets kongressombud och klimatambassadör, bilaga 6

19. Val av representant till riksvalberedningen, bilaga 7

20. Beslut om inrättande av valgrupp, bilaga 8

21. Motioner, inga motioner har inkommit

22. Övriga frågor

23. Stämmans avslutande

Ċ
Okänd användare,
2 mars 2021 05:09
Ċ
Okänd användare,
2 mars 2021 04:36
Ċ
Okänd användare,
2 mars 2021 04:36
ą
Okänd användare,
18 mars 2021 11:13
Ċ
Okänd användare,
15 mars 2021 04:42
Ċ
Okänd användare,
2 mars 2021 04:27
Ċ
Okänd användare,
11 mars 2021 22:44
Ċ
Okänd användare,
11 mars 2021 09:13
Ċ
Okänd användare,
3 mars 2021 23:15
Ċ
Okänd användare,
7 mars 2021 23:18
Comments